Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa

Od 2 października 2017r. przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach działa Katolickie Bractwo Motocyklowe . Założycielami KBM są Ks. Dziekan Stanisław Gańczorz oraz Krzysztof Ścibik motocyklista z w/w parafii. 

    ( Również założyciel w 2012 roku Katolickiego Klubu Motocyklowego ''Souls' Hunters- Żory).

 

Katolickie Bractwo Motocyklowe im. Św. Krzysztofa stosuje się do zasad zgodnych z nauką kościoła katolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności :Bóg,Rodzina, Praca, Motocykl. Siedzibą KBM jest miasto Żory . KBM posiada prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo.

Z dniem 14 marca 2018 r. KBM otrzymało błogosławieństwo i zgodę od Metropolity Katowickiego ks. Abp. Wiktora Skworca na istnienie i działalność pod w/w nazwą przy parafii Św. Apostołów Filipa i

Jakuba w Żorach. Katolickie Bractwo Motocyklowe otrzymało również zgodę na stosowanie symboli religijnych m. in. św. Krzysztofa (logo) patrona grupy. Tworzenie oddziałów KBM w parafiach diecezji katowickiej .

 

Cele KBM to:

Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, . na których można polegać. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na uwadze dobre imię KBM i kościoła katolickiego.
Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym .
(Mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla)
Dbanie o dobre imię motocyklistów. Nad KBM opiekę duchową sprawuje kapelan wyznaczony przez proboszcza parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba.

 

STATUT

( Regulamin organizacyjny )

KATOLICKIEGO BRACTWA MOTOCYKLOWEGO


Postanowienia ogólne.

Katolickie Bractwo Motocyklowe działa przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach. Jest męską grupą parafialną, stosuje się do zasad zgodnych z nauką kościoła katolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności : Bóg, Rodzina, Praca, Motocykl. Siedzibą główną KBM jest miasto Żory. Wszyscy członkowie KBM są sobie równi i posiadają prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo. KBM jest grupą parafialną i nie wchodzi w żadne inne struktury działalności. KBM może tworzyć oddziały parafialne w Metropolii Górnośląskiej.
Oficjalna data utworzenia KBM 2 październik 2017r.

I. Cele KBM

1.Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na których można polegać.

2. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na uwadze dobre imię KBM i kościoła katolickiego.

3. Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy. 4. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym . . ( Mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla )

5. Dbanie o dobre imię motocyklistów.

II. Organizacja wewnętrzna KBM

1. Nad KBM opiekę duchową sprawuje kapelan wyznaczony przez proboszcza parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba.
(nazwa parafii gdzie działa bractwo)
2. Wszyscy członkowie (nie dotyczy członków honorowych) KBM są równi w prawach i obowiązkach

 

3. KBM przewodzi i prowadzi grupę Komandor.(osoba koordynator wybrana przez bractwo) Co roku na początku stycznia podczas zgromadzenia KBM udzielane jest poparcie(przez głosowanie) komandorowi lub w przypadku braku poparcia wybierana jest nowa osoba koordynująca KBM.

4. Zgromadzenie KBM jest uprawnione do podejmowania decyzji wiążących przez wszystkich członków przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków z prawem głosu. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. n
5. Regularne spotkania KBM odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca i rozpoczynają się od mszy świętej. Terminy innych spotkań zostają każdorazowo wyznaczane na bieżąco podczas spotkań miesięcznych lub przez informację telefoniczną (SMS, itp.).

 

6. Decyzje ustaleń i głosowań w KBM są jawne.
7. W uzasadnionych przypadkach KBM może wykluczyć z bractwa członka, który w sposób rażący naruszył etykę i regulamin organizacyjny. Prawo to obowiązuje w ciągu całego roku.

8. Sprawy finansowe KBM dotyczące różnych celów są ustalanie na spotkaniach miesięcznych. Składki na cele organizacyjne są dobrowolne. ( O ile członkowie KBM nie ustalą inaczej) .

9. Nowi członkowie przyjmowani są do KBM poprzez akceptację całego grona . Kandydat na członka powinien uczestniczyć co najmniej w trzech spotkaniach KBM i mieć osobę wprowadzającą, która za niego ręczy.

10. Pełnoprawnym członkiem KBM może stać się osoba, która przez minimum trzy miesiące bierze czynny udział w spotkaniach oraz wyjazdach grupy parafialnej.
11. Członkiem honorowym KBM może zostać osoba szczególnie zasłużona dla bractwa. Sympatykiem osoba zaprzyjaźniona z bractwem ( powiązana rodzinnie) i zaakceptowana przez KBM. Członka honorowego lub sympatyka obowiązują ustalenia zawarte w statucie w postanowieniach ogólnych. Osoby te nie mają prawa do podejmowania decyzji oraz używania znaków i symboli KBM. ( Jedynie mogą nosić koszulkę bractwa z jego logiem).

  1. Prawa i obowiązki członków KBM

    1. Członkiem KBM może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona w kościele katolickim i czynnie praktykująca, posiadająca motocykl i należąca do diecezji katowickiej. (nie dotyczy członków honorowych i sympatyków)

    2. Członkowie KBM mają prawo do uczestnictwa w pracach bractwa, zgłaszania postulatów i wniosków, uczestnictwa w zgromadzeniu KBM.

    3. Członkowie bractwa są zobowiązani do przestrzegania regulaminu organizacyjnego i decyzji bractwa , czynnego uczestnictwa w wszelkich działaniach bractwa, dbając przy tym o dobre imię KBM.

    4. Każdy członek ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo współuczestników podczas wspólnych wyjazdów i imprez. ( nie pozostawiając kolegi na trasie) oraz godnie reprezentować swoje logo- symbol KBM. ( podczas spotkań i w czasie jazdy motocyklem )

5. Spotkania KBM – przebieg:
- Msza Święta,
- Komandor lub kapelan rozpoczyna spotkanie, - - Ustalenia i plany organizacyjne. - - Zakończenie – modlitwą.

6. Rola i obowiązki opiekuna duchowego- kapelana (motocyklisty):
- odprawienie Mszy świętej za członków Bractwa i ich rodzin oraz sympatyków,
(w razie nieobecności wyznaczenie zastępstwa)
- wsparcie duchowe, (spowiedź, formacja członków Bractwa, itp.)
- dbanie o przestrzeganie zasad nauki kościoła katolickiego przez członka bractwa. . ( ewangelizowanie )

7. Wszystkich członków KBM obowiązuje tajemnica spraw organizacyjnych.

Statut po aktualizacji z dnia 31stycznia 2019 r.

tworzenie stron webon.pl