Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa

Od 2 października 2017r. przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach działa Katolickie Bractwo Motocyklowe . Założycielami KBM są Ks. Dziekan Stanisław Gańczorz oraz Krzysztof Ścibik motocyklista z w/w parafii.  (Również założyciel w 2012 roku Katolickiego Klubu Motocyklowego ‘’Souls’Hunters ’’ Żory ,który obecnie działa przy parafii Miłosierdzia Bożego). KBMjest kontynuacją i nowym ziarnem KKM ’’Souls’Hunters’’,ale już jako grupa parafialna.

 

 Katolickie Bractwo Motocyklowe im. Św. Krzysztofa stosuje się do zasad zgodnych z nauką kościoła katolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności : Rodzina, Praca, Motocykl.Siedzibą KBM  jest miasto Żory . KBM posiada prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo.

Z dniem 14 marca 2018 r. KBM otrzymało błogosławieństwo i zgodę od Metropolity Katowickiego ks. Abp. Wiktora Skworca na istnienie i działalność pod w/w nazwą przy    parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.

Cele KBM to:

Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, . na których można polegać. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na uwadze dobre imię kościoła katolickiego.
 Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej  jazdy. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym .                                                                      
(Mając zawsze AniołaStróża z przodu motocykla)
Dbanie o dobre imię motocyklistów.Nad KBM opiekę duchową sprawuje kapelan wyznaczony przez proboszcza(dziekana)parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba.

       


STATUT

(Regulamin organizacyjny)

KATOLICKIEGO  BRACTWA  MOTOCYKLOWEGO


Postanowienia ogólne.

Katolickie Bractwo Motocyklowedziała przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach. Stosuje się do zasad zgodnych z nauką kościoła katolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności :Rodzina, Praca, Motocykl.Siedzibą KBM  jest miasto Żory . KBM posiada prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo.
Oficjalna data utworzenia KBM  2 październik2017r.

I. Cele KBM

1.Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na których można polegać.

2. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na uwadze dobre imię KBM i kościoła katolickiego.

3. Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy.

4. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym .

( Mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla)

5. Dbanie o dobre imię motocyklistów.

II. Organizacja wewnętrzna KBM

  1. Nad KBM opiekę duchową sprawuje kapelan wyznaczony przez (dziekana)proboszcza parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba.

    2. (nie dotyczy członków honorowych)

    3. W KBM przewodzi i prowadzi grupę komandor.( osoba koordynator wybrana przez bractwo) Co roku na początku podczaszgromadzenia KBM udzielane jest poparcie komandorowi lubw przypadku braku poparcia wybierana jest nowa osoba koordynująca KBM.

4.  Zgromadzenie KBM jest uprawnione do podejmowania decyzji wiążących przez wszystkich członków przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków z prawem głosu.  Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 


5. Regularne spotkania KBM odbywają się w ostatni czwartekkażdego miesiącai rozpoczynają się od mszyświętej. Terminy innych spotkań zostają każdorazowo wyznaczane na bieżąco podczas spotkań miesięcznych lub przez informację telefoniczną (SMS, itp.).

6. Decyzje ustaleń i głosowań w KBM są jawne.


7. W uzasadnionych przypadkach KBM może wykluczyć z bractwa członka, który w sposób rażący naruszył etykę i regulamin organizacyjny. Prawo to obowiązuje w ciągu całego roku.

8.  Sprawy  finansowe KBM dotyczące różnych celów są ustalanie na spotkaniach miesięcznych. Składki na cele organizacyjne są dobrowolne.( O ile członkowie KBM nie  ustalą inaczej) .

9. Nowi członkowie przyjmowani są do KBM  poprzez akceptację całego grona.Kandydat na członka powinien uczestniczyć co najmniej w trzech spotkaniach KBM i mieć osobę wprowadzającą, która za niego ręczy. 

10. Pełnoprawnym członkiem KBM może stać się osoba, która przez minimum 3 miesiące bierze czynny udział w spotkaniach oraz wyjazdach organizowanych.
 
11. Członkiem honorowym KBM może zostać każda osoba sympatyzująca z bractwem i jest zaakceptowana przez KBM. Członka honorowego lub sympatyka obowiązują ustalenia zawarte w statuciew postanowieniach ogólnych. Osoby te nie mają prawa do podejmowania decyzji  oraz używania znaków i symboli KBM.  ( Jedynie może nosić koszulkę bractwa z jego logiem).


III. Prawa i obowiązki członków KBM

1. Członkiem KBM może zostać osoba pełnoletnia,ochrzczona w kościele katolickim i czynnie praktykująca, posiadająca motocykl i zamieszkała w regionie Polski południowej.(nie dotyczy członków honorowych i sympatyków)

2. Członkowie KBM mają prawo do uczestnictwa w pracach bractwa, zgłaszania postulatów i wniosków, uczestnictwa w zgromadzeniu KBM.

3. Członkowie bractwa są zobowiązani do przestrzegania regulaminu organizacyjnego i decyzji bractwa , czynnego uczestnictwa w wszelkich działaniach bractwa, dbając przy tym o dobre imię KBM.

4. Każdy członek ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo współuczestników podczas wspólnych wyjazdów i imprez.(
nie pozostawiając kolegi na trasie)oraz godnie reprezentować swoje logo- symbol KBM.

5. Spotkania KBM – przebieg:
 - Msza Święta,
 - Komandor lub kapelan rozpoczyna spotkanie, 

 - Ustalenia i plany organizacyjne.

-  Zakończenie – modlitwą.

6. Rola i obowiązki opiekuna duchowego-kapelana (motocyklisty):
- odprawienie Mszy świętej za członków Bractwa i ich rodzin oraz sympatyków,
(w razie nieobecności wyznaczenie zastępstwa)
- wsparcie duchowe, (spowiedź, formacja członków Bractwa, itp.)
- dbanie o przestrzeganie zasad nauki kościoła katolickiego przez członka bractwa.
( ewangelizowanie )

7. Wszystkich członków KBM obowiązuje tajemnica spraw organizacyjnych.

tworzenie stron webon.pl